Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Phát triển kinh tế biển gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong trạng thái bình thường mới tại tỉnh Quảng Ninh
Ngày đăng: 22/09/2022


Nguyễn Hồng Quân, Thiếu tướng, GS.TS, Viện Chiến lược Quốc phòng


TÓM TẮT

Quảng Ninh đề ra các mục tiêu phát triển để trở thành một trong các trung tâm kinh tế biển mạnh của cả nước, là cửa ngõ, động lực phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ gắn với hệ thống cảng biển nước sâu.

Bài viết nêu khái quát chủ trương, thực trạng sử dụng các nguồn tài nguyên biển để phát triển kinh tế biển của tỉnh, cũng như một số hàm ý về phát triển kinh tế biển, gắn với quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Quảng Ninh.

Từ khóa: Quảng Ninh; phát triển kinh tế biển; thế trận quốc phòng toàn dân.