Thứ sáu, ngày 21 tháng 01 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Quan hệ Việt Nam và Châu Phi trong xu hướng chuyển đổi kinh tế thế giới
Ngày đăng: 07/12/2021

PGS.TS Lê Phước Minh, TS Đỗ Đức Hiệp (IAMES)


TÓM TẮT

Sau công cuộc giải phóng dân tộc, các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, đặc biệt trong những năm đầu thế kỷ 21, đã được các học giả về châu Phi xem là nguồn cảm hứng trong con đường tìm kiếm mô hình phát triển. Ấn tượng với thành công xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam, cải thiện y tế, giáo dục và duy trì mức tăng trưởng kinh tế đứng hàng thứ 22 trên thế giới (2020) chỉ sau 30 năm cải tổ nền kinh tế. Hợp tác kinh tế Việt Nam và châu Phi đã không ngừng tăng trưởng hơn 20 năm qua. Tuy nhiên cách tiếp cận mới cần được thay đổi bởi vì những thành quả đạt được trong hợp tác đang ở dưới mức tiềm năng mong đợi theo đánh giá của cả hai bên. Lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam và châu Phi về nông nghiệp, thị trường thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, y tế, du lịch, … được thiết lập trong 20 năm đầu của thế kỷ 21, nhằm duy trì ổn định kinh tế, xã hội và lợi ích cho Việt Nam và châu Phi. Trong những năm tới, một mặt, Việt Nam và châu Phi tiếp tục kế thừa truyền thống hợp tác tốt đẹp, mặt khác, dựa trên các bài học thất bại và thành công trong quan hệ hợp tác toàn cầu, cần có những đối sách và cách tiếp cận hợp lý nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam và châu Phi lên tầm cao mới.

Từ khoá: Châu PhiViệt Nam, quan hệ hợp tác kinh tế, đối sách, cách tiếp cận mới, thay đổi.