Thứ năm, ngày 09 tháng 12 năm 2021
CHỌN NGÔN NGỮ:
Quản lý, sử dụng bền vững nguồn tài nguyên đất và nước của Nigeria: Cơ sở pháp lý và thực trạng
Ngày đăng: 13/10/2021
Lê Lan Anh
Thạc sĩ, Viện Nghiên cứu Châu Mỹ

Đất và nước là hai nguồn tài nguyên thiết yếu nhất cho sự tồn tại của các thực thể sống trên trái đất. Tuy nhiên, trước nhu cầu khai thác và sử dụng ngày càng lớn như hiện nay, hai nguồn tài nguyên này đang có nguy cơ cạn kiệt. Nigeria, giống như hầu hết các nước đang phát triển, cũng nằm trong nhóm các nước có nguy cơ thiếu đất canh tác và cạn kiệt nguồn nước. Việc thiếu nước uống ở một số vùng và sự xuống cấp liên tục chất lượng đất đai đang trở thành chủ đề cấp bách cần có các giải pháp can thiệp phù hợp thông qua xây dựng và thực hiện các chính sách một cách hiệu quả. Mục tiêu của bài tham luận này là phân tích chính sách quản lý, thực trạng sử dụng đất và nguồn nước của Nigeria; củng cố các lập luận dựa trên việc phân tích các số liệu hiện có của chính phủ Nigeria và World Bank; kết quả nghiên cứu cho thấy sự thiếu các cơ chế vận hành chính sách quản lý đất và nước, cũng như nhận thức và ý thức sử dụng hai nguồn tài nguyên này tại Nigeria đang tạo ra những thách thức lớn trong việc phát triển bền vững hai nguồn tài nguyên quý giá này. Từ thực tiễn Nigeria, nghiên cứu đưa ra một số hàm ý chính sách cho Việt Nam trong việc duy trì và phát triển bền vững nguồn tài nguyên đất và nước.

Từ khóa: chính sách; phát triển bền vững; tài nguyên đất và nước; Nigeria