Thứ năm, ngày 09 tháng 12 năm 2021
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tác động của viện trợ phát triển chính thức tới chỉ số phát triển con người tại các nước kém phát triển ở châu Phi
Ngày đăng: 13/10/2021
Nguyễn Thị Vũ Hà - Bùi Thị Anh

Tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà NộiNguồn vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) là một nguồn vốn có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xoá đói giảm nghèo và phát triển bền vững tại các nước tiếp nhận. Tuy nhiên, tác động của nguồn vốn này tới các nước tiếp nhận đặc biệt là các nước kém phát triển (LDCs) còn gây nhiều tranh cãi bởi kết quả từ các nghiên cứu thực nghiệm là trái ngược nhau. Bài viết này nhằm mục đích đánh giá tác động của ODA (phân tách thành ODA vay và ODA viện trợ) và các dòng thu nhập (đầu tư trực tiếp nước ngoài, kiều hối), chi tiêu chính phủ tới chỉ số phát triển con người (HDI) trong bối cảnh xem xét hiệu quả chính phủ và lạm phát tại 28 nước kém phát triển ở châu Phi giai đoạn 2002-2019. Thông qua các mô hình phân tích dữ liệu bảng như Pooled OLS, FEM và REM, bài viết cho thấy, ODA viện trợ, chi tiêu chính phủ và kiều hối có tác động tích cực đáng kể tới HDI. Tuy nhiên, ODA vay, đầu tư trực tiếp nước ngoài và hiệu quả chính phủ lại không có ý nghĩa thống kê trong mô hình. Lạm phát có ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển con người tại các nước kém phát triển ở châu Phi. Căn cứ vào kết quả tìm được, bài viết đã đề xuất một số giải pháp nhằm sử dụng ODA hiệu quả, hướng tới cải thiện HDI tại các nước châu Phi.

Từ khoá: Viện trợ phát triển chính thức (ODA), chỉ số phát triển con người (HDI), các nước kém phát triển (LDCs), châu Phi, mô hình phân tích dữ liệu bảng